top of page

Diesel נגד hoodies - צו מניעה בגין העתקת מכנסי ג'ינס

בית המשפט המחוזי מרכז הוציא צו מניעה זמני המורה לחברת האופנה הודיס בע"מ להסיר ממדפיה מכנסי ג'ינס אשר נטען לגביהם שהינם מהווים חיקוי בולט של מכנסי Diesel מדגם "פאיזה", וכן להימנע מכל שימוש בדגמי הג'ינס הדומים למכנסי דיזל.

הצויים ניתנו במסגרת החלטה בבקשתן של חברת האופנה דיזל וחברת פולימוד (שהינה יבואנית מוצרי דיזל בישראל), בה נטען כי מכנסי הג'ינס של הודיס הינם חיקוי והעתקה של דגם המקור של דיזל, המוגן במדגם רשום, ובכך מפרה הודיס את המדגם הרשום וכן מעוולת בגניבת עין, גזל מוניטין, הטעיית לקוחות, עשיית עושר ולא במשפט ובעילות נוספות.

בהחלטה מנומקת קבע בית המשפט המחוזי, כי מכנסי הג'ינס של הודיס מהווים חיקוי והעתקה של מכנסי דיזל, ובכך הם מפרים את המדגם הרשום בהתאם לקבוע בסעיפים 2 ו-37 לפקודת הפטנטים והמדגמים.


להתרשמות, ניתן לבחון את הדמיון בין הדגמים על סמך התמונות שלהלן:

הודיס טענה להגנתה, כי בין הדגמים קיימים מספר הבדלים השוללים את החשש לבלבול ולהטעייה. כן טענה הודיס כי אין כל חשש לבלבול או להטעייה בין הדגמים אף לאור זאת ששניהם נושאים שמות מותג שונים, וכן נוכח הבדלי המחיר המשמעותיים.

בית המשפט דחה את טענת הודיס, כי קיימים הבדלים בין הדגמים השוללים את הפרת המדגם, תוך שקבע כי בחינת הדגמים תעשה על פי "מבחן העין", היא עינו של הצרכן הפוטנציאלי, ולשם כל על בית המשפט לשים עצמו בנעליו של הצרכן, כאשר עיקר ההתמקדות צריכה להיעשות לגבי החוזי הכללי של המוצרים כפי שנקלט בעיני הצרכן, ואין לצפון שהצרכן יבחן כל פרט ופרט בדגמים ויימנה את ההבדלים ביניהם.

בית המשפט חזר על ההלכה הפסוקה לפיה בעת בחינת הפרתו של מדגם אין לבחון כל פרט ופרט בדגמים, אלא יש לבחון האם קיים "חיקוי בולט" כקבוע בסעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים, וכפי שנקבע במקרה זה, מדובר בחיקוי בולט של האלמנטים העיצוביים הבולטים המצויין במכנסי "דיזל".

לאור קביעה כי העתקה מהווה הפרה של המדגם הרשום, לא דן בית המשפט ביתר עילות התביעה.


החלטה זו מחזקת את המסקנה, לפיה ישנה חשיבות רבה ברישום מדגמים לגבי מוצרים מסחריים בכלל, ועל מוצרי אופנה בפרט. רישומו של מדגם לגבי מוצר משפר משמעותית את הסיכויים בקבלת צווי מניעה, מבלי להדרש להוכחת עילות נוספות המחייבות הוכחת מוניטין וחשש להטעיית לקוחות, ובכך מקל משמעותית על ניהול ההליכים המשפטיים ומצמצם את העלויות הכרוכות בכך.


ת.א. 4987-12-14 Diesel SPA נגד הודיס בע"מ

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page