top of page

"חלית? נפצעת?" של לבנת פורן יירשם כסימן מסחר


סגנית רשם סימני המסחר קיבלה את בקשת המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ של לבנת פורן לרישום סימן המסחר "חלית? נפצת?" לאחר שמחלקת סימני מסחר דחתה בקשה זו בטענה כי הסימן לא רכש אופי מבחין, וכי מדובר בסימן שנוגע במישרין למהות השירותים לגביהם הוא נרשם בסוג 36 ו-45 (מתן שירותי יעוץ למימוש זכויות רפואיות או עקב מצב רפואי לקוי ושירותי יעוץ לקבלת הטבות מס).

אמנם, בהחלטתה של סגנית רשם סימני המסחר נקבע כי הסימן המבוקש מתאר את השירותים ואת מטרתם, וכי אין בצירוף המילים יחד עם סימני השאלה כדי לשנות את משמעותן התיאורי של המילים ואת אופיו המתאר של הסימן , אולם בניגוד לעמדת בוחני מחלקת סימני המסחר, נקבע כי המבקשת הצליחה להוכיח כי הסימן רכש אופי מבחין וכי הוא מקושר למבקשת הסימן ולשירותים שהיא מספקת אף ללא הצירוף "לבנת פורן" לידו.

היעדר אופי מבחין הינו אחד הנימוקים העיקריים לדחיית בקשות לרישום סימני מסחר מתארים. הדרך להתמודד עם קביעה זו של מחלקת סמני המסחר היא לבקש דיון בפני רשם סימני המסחר במסגרתו יוצגו ראיות להוכחת אופיו המבחין של הסימן וקישורו עם מבקש הסימן דווקא. קיימות מספר דרכים להוכחת אופי מבחין, כגון באמצעות סקר צרכנים, חוות דעת מומחה, הוכחת משך השימוש בסימן והיקף הפעילות תחתיו על ידי המבקש, בעוד אחרים בתחומי עיסוקו לא עושים בו שימוש, כאשר על המבקש להוכיח ולשכנע כי הסימן אותו הוא מבקש לרשום מזוהה עמו ועם עסקו דווקא.


להחלטת רשם סימני המסחר.

תיוגים:

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page