top of page

צו מניעה כנגד "BIG OUTLET" באילת בשל הפרת סימן המסחר של רשת מרכזי הקניות "BIG"

בית המשפט העליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי לפיה הוצא צו מניעה זמני המורה לחברת בריל אאוטלט אילת בע"מ להימנע ולחדול מלעשות שימוש בסימן המסחר BIG בהיותו מפר את זכויות חברת ביג מרכזי קניות בע"מ והשותפות "ביג מרכזים מסחריים".

העילות עליהן התבססה הבקשה לצו מניעה זמני הן: הפרת סימן מסחר, גניבת עין, הטעיית צרכנים, תיאור כוזב, התערבות לא הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.


העובדות וטענות הצדדים


המבקשות, הינן בעלות סימן מסחר הרשום BIG בסוג 35 ביחס למרכזים מסחריים, וסימני מסחר רשומים מעוצבים הכוללים את המילה BIG ביחס לשיווק קמעונאי וסיטונאי.

המשיבים הפעילו באילת חנות למכירת מוצרים שונים תחת השם "BIG OUTLET".

להלן סימני המסחר כפי שהצדדים משתמשים בהם:לטענת המבקשות, הן רכשו מוניטין רב במילה BIG וכי מילה זו מזוהה עמן ועם מרכזי הקניות שלהן, וכי בעצם השימוש שם "BIG OUTLET" נגרמת הטעייה ברורה של לקוחות לחשוב כי חנות המשיבים הינה חלק מרשת מרכזי הקניות BIG.

כן טענו המבקשות, כי הוספת המילה OUTLET אינה משנה את הפגיעה בסימנן המסחרי הרשום BIG, שכן הצרכן עלול לסבור שמדובר בחנות הנחות או מכירות חיסול של רשת BIG.

מנגד, טענו המשיבים שהמילה BIG הנה מילה גנרית ועל כן לא ניתן לקבל בלעדיות לגביה.

כן טענו המשיבים, כי תחום הפעילות שלהם שונה מזה של המבקשות, שכן המבקשות עוסקות בהפעלת וניהול מרכזי קניות, ולא במכירה או בשיווק של מוצרים, בעוד פעילותם של המשיבים הינה שיווק ומכירה. משכך, אין כל חשש להטעיית לקוחות, שכן סוג הלקוחות הינו שונה לחלוטין.

החלטות בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון

בית המשפט המחוזי, ובעקבותיו אף בית המשפט העליון, קיבלו את הבקשה לצו מניעה זמני, תוך שקבעו כי השימוש בשם "BIG OUTLET" מפר את זכויות המבקשות בסימן המסחר "BIG" .

בחינת השאלה האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים נעשתה על פי "המבחן המשולש" כפי שהותווה בפסיקה. מבחן זה כולל

את מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר.

בית המשפט המחוזי קבע, כי מבחינת המראה והצליל קיים דמיון מטעה, שכן המילה BIG המשותפת לשני הסימנים היא המילה דומיננטית הבולטת בסימני הצדדים וכי אין היא מילה תיאורית בקשר לפעילות המבקשות, בעוד המילה OUTLET הנה מילה תיאורית (ומשכך יש ליחס לה משקל קל בבחינת הדמיון המטעה).

מבחינת סוג הטובין או השירות, נקבע כי אכן כי עיסוקן של המבקשות הוא בהפעלה של מרכזי קניות ולא של החנויות עצמן, ואילו עסקם של המשיבים הוא מכירה בחנויות, אך יחד עם זאת המדובר הוא בעיסוק דומה ביותר, והציבור, בראותו של השלטים והפרסומים של שני הצדדים, הכוללים את המילה BIG, לא יערוך השוואה בין העיסוק המדויק של כל אחד מהמעורבים בדבר.

בהקשר זה, ובבחינת השאלה האם הופרו סימני המסחר של המבקשות, נקבע כי למרות שתחומי הפעילות של הצדדים שונים, עדיין יש לראות בפעילותם ככזו שהינה תחת אותו "הגדר", קרי, מאותה "משפחה מסחרית", כך שהצרכן עלול לסבור בטעות כי הפעילות תחת הסימנים הינה מאותו מקור.

אף בחינת יתר הנסיבות והשכל הישר הובילו לטובת מתן צו מניעה, תוך שנקבע כי המבקשות רכשו מוניטין רב בסימן BIG, בעוד המשיבים לא הציגו כל הסבר המניח את הדעת לבחירתם דווקא במילה BIG כסימן מסחרי.

עוד קבע בית המשפט, כי על אף שהמשיבים פועלים תחת הסימן "BIG OUTLET" מזה מספר חודשים, תוך שהשקיעו סכומי כסף רבים בפרסום, ולמרות השיהוי שבהגשת הבקשה לצו מניעה זמני, נוטה מאזן הנוחות לטובת המבקשים, וזאת נוכח הפגיעה במוניטין שלהם ובהכנסותיהם.

אשר על כן, ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לעשות שימוש בסימן BIG.

בקשת רשות ערעור שהגישו המשיבים לבית המשפט העליון נדחתה, תוך שבית המשפט העליון אשרר את החלטת בית המשפט המחוזי.

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page