top of page

                                                                               נגד יעקב בטש ואח' - מחוזי תל-אביב ADIDAS 

בית המשפט לא קיבל את תביעת חברת ADIDAS לפיצוי כספי בגין שימוש בלוגו "שלושת הפסים" על ידי הנתבעים, והסתפק במתן צו מניעה קבוע והוראה להשמדת המצרים המפרים, וזאת לאחר שקבע כי אכן בוצעה הפרה של סימני המסחר אולם לא מתגבשת עילת גניבת עין המזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק.

 

התובעת, חברת ADIDAS, הינה בעלת סימני מסחר רשומים בישראל שהינם לוגו של שלושה פסים מקבילים על מוצרי הלבשה. הנתבעים 1-2 ייבאו לישראל חליפת ספורט הנושאות על גבי שרווליהם את לוגו שלושת הפסים.

בית המשפט בחן את סימני המסחר הרשומים של אדידס, איורים של מכנסיים וחולצה הנושאים את לוגו שלושת הפסים, כפי שמוצג לעיל, וקבע כי עצם השימוש בלוגו זה על גבי מוצרי הלבוש שייבאו הנתבעים מהווה הפרה של סימני המסחר.יחד עם זאת, משבחן בית המשפט האם מתקיימת עילת גניבת עין, אשר לצורך קיומה נדרש התובע להוכיח הן מוניטין והן הטעייה, מצא בית המשפט כי במקרה דנן לא מתקיימת הטעיית לקוחות.

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים, וקבע, כי העובדה שבעוד על גבי כל מוצרי "אדידס" מופיע השם המסחרי ADIDAS ו/או סימני מסחר אחרים המזוהים עם אדידס, הרי שעל גבי מוצרי הנתבעים לא מופיע שם זה, אלא מופיע בבירור הלוגו שלהם "BATASH" וכן פרטי הנתבע 1 כיבואן.

כמו כן, לאור העובדה שמוצרי אדידס הינם מוצרים יקרים ואילו מוצרי הנתבעים הינם מוצרים זולים ובאיכות נמוכה, אין כל חשש שצרכן יוטעה לחשוב כי מוצרי הנתבעים הינם מוצרי אדידס מקוריים.

בשל כך, על פי בחינת החוזי הכללי של המוצרים, לא מתקיימת הטעייה ולכן לא התקבלה התביעה בעילה של גניבת עין.

 

על-פי פקודת סימני מסחר, הפרת סימן מסחרי רשום אינה מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק ועל התובע להוכיח את נזקיו. במקרה זה, לא הוכח נזק לתובעת ולא הוכחה התעשרותו של הנתבע על חשבון אדידס, ומשכך אין התובעת זכאית לפיצוי מכוח העילה של הפרת סימן מסחר.

משלא התגבשה עילת גניבת עין, אזי לא זכאית התובעת לפיצוי כלל.

בית המשפט קיבל באופן חלקי את התביעה, והוציא צו מניעה וצו להשמדת המוצרים המפרים, מבלי שנפסק פיצוי לתובעת.

לאור זאת שנדחו יתר עילות התביעה, ונקבע כי אין מקום לפצוי כספי, לא נקבעו הוצאות לטובת התובעת.

 

את הנתבעים ייצג עו"ד אבי מונטקיו.

 

לפסק הדין המלא.

מונטקיו ושות', עו"ד | משפט מסחרי | קניין רוחני
bottom of page