top of page

"גניבת עין" הינה הטעית הצרכן לחשוב כי מוצר או שירות הינם של אחר תוך ניצול המוניטין במוצר, בין אם בדרך של העתקת עיצוב או מדגם, ובין אם בדרך של שימוש בסימן מסחר ללא היתר. עילת גניבת העין מוגדרת בחוק עוולות מסחריות, ואוסרת על בעל עסק לגרום כך שמוצר או שירות שהוא מציע ייחשבו בטעות כנכס או שירות של בעל עסק אחר.

 

עיקר המקרים הדנים בעילת גניבת עין נוגעים למקרים בהם מוצעים למכירה מוצרי חיקוי או העתקים אסורים, אשר דומים בעיצובם או בשמם למוצרים של עסק אחר, תוך ניצול זכויותיו והמוניטין שרכש.

 

על מנת להוכיח את עילת גניבת העין, נדרש התובע להוכיח כי המוצר המקורי הינו בעל מוניטין ומזוהה בקרב הציבור עם בעל הזכויות, וכי המוצר אשר הוצע למכירה על ידי הנתבע עלול לגרום להטעיה בקרב צרכנים.

 

משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בניהול הליכים משפטיים בנוגע לעילת גניבת עין, הפרת סימן מסחר, העתקה וחיקוי, ובמתן ייעוץ משפטי לעסקים כיצד להגן על שירותיהם או מוצריהם מפני תחרות לא הוגנת ומפני העתקות של מוצרים או שירותים והטעיית צרכנים.

 

 

 

לחצו כאן לפסקי דין ולפרסומים של משרדנו בנושא גניבת עין.

 

 

 

 

גניבת עין

bottom of page