top of page

נדחתה התנגדות לסימן מסחר:

BLACK PEARL Vs. BLACK MAGIC

נדחתה התנגדותה של חברת הקוסמטיקה סי.אוף.ספא לרישום סימן המסחר Black Magic בסוג 3 ביחס למוצרי קוסמטיקה וטיפוח.

לא התקבלה טענתה של המתנגדת כי סימן המסחר BLACK MAGIC אשר הוגש על ידי יצחק הדר, דומה עד כדי הטעייה לסימנה הרשום של המתנגדת -BLACK PEARL.

רשם סימני המסחר קבע כי הדמיון היחידי בין הסימנים הינה המילה BLACK בעוד יתר האלמנטים שבסימנים שונים, ועל כן אין די בשימוש המשותף במילה זו כדי ליצור דמיון ויזואלי ופונטי בין הסימנים.

עוד קבע רשם סימני המסחר כי היות והמילה BLACK הינה מילה מילונית המתארת צבע, צריכה מילה זו להשאר פתוחה לשימוש העוסקים בתחום המסחר בכלל, ובתחום הקוסמטיקה בפרט, וכי אין לתת לחברת סי. אוף. ספא או לכל עוסק אחר, בלעדיות במילה גנרית זו.

בבחינת המקרה בהתאם ל"מבחן המשולש" הנוהג בפסיקה, נקבע כי לאור ההבדל הויזואלי בין הסימנים, לצד ההבדל שבצליל הסימנים, שולל חשש להטעייה, מה גם שחברת סי. אוף. ספא, או המצהיר מטעמה (מר אביתר גלאם) לא הציגה כל ראיה להוכחת הטענה בדבר הטעיית צרכנים.

בנוסף קבע רשם סימני המסחר, כי הסימן BLACK PEARL איננו סימן מסחר מוכר היטב, וכי לא הובאו ראיות לכך שסימן זה של המתנגדת מוכר בקרב הציבור באופן משמעותי.

ההתנגדות נדחתה. נפסק כנגד חברת סי. אוף. ספא תשלום הוצאות ושכ"ט בסך של 35,000 ש"ח.

להחלטת רשם סימני המסחר.

 

Document1_edited.jpg
bottom of page