top of page

נדחתה בקשה למחיקת סימן מסחר:

HR' ONIC PRO

נדחתה בקשתה של חברת הקוסמטיקה סי.אוף.ספא למחיקת סימן המסחר הרשום HR' ONIC PRO בסוג 3 ביחס למוצרי קוסמטיקה וטיפוח.

טענת מבקשת המחיקה כי סימן המסחר הרשום HR' ONIC PRO דומה עד כדי הטעייה לסימנה הרשום של המתנגדת -HEROIC נדחתה, תוך שנקבע כי אין ביןהסימן דמיון מטעה.

סגנית רשם סימני המסחר קבעה בהחלטתה כי אין לקבל את טענת מבקשת המחיקה כי סימנה המסחרי HEROIC רכש מונטין וכי הוא מוכר היטב בקרב הציבור, וזאת משהוכח כי לא נעשה בסימן זה כל שימוש אלא בסמוך להגשת בקשת המחיקה.

בבחינת המקרה בהתאם ל"מבחן המשולש" הנוהג בפסיקה, נקבע כי לאור ההבדל הויזואלי בין הסימנים, לצד ההבדל שבצליל הסימנים, שולל חשש להטעייה.

כנגד חברת סי. אוף. ספא נספקו הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

להחלטת רשם סימני המסחר.

 

LOGO.jpg
bottom of page