top of page

נדחתה תביעת "צ'ופצ'יק" הליצנית כנגד מפיקי "הדוד חיים" בטענה לשימוש מפר בשם "צ'ופצ'יק"

 

התובעת, מופיעה בפני ילדים תחת שם הבמה "צ'ופצ'יק", והינה בעלת סימן המסחר הרשום "צ'ופצ'יק" ביחס להופעות ותקליטורים.

הנתבעים, חברת ההפקות "חברים הפקות" ומנהלה עמית שקד, הפיקו את מופעי הילדים ותקליטורי הילדים "הדוד חיים", אשר בחלקם הופיעו צמד הדמויות "פנצ'ר וצ'ופצ'יק". 

 

במסגרת תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעים, על סך של 200,000 ש"ח, טענה התובעת כי עצם השימוש בשם הדמות "צ'ופצ'יק" במסגרת הצמד "פנצ'ר וצ'ופצי'ק" (אשר שונה ל"פנצ'ר ופופיק" בעקבות התביעה) מהווה הפרה של זכויותה בסימן המסחר, גורם להטעיית לקוחות תוך ניצול המוניטין שלה בדמות, ופוגע בפרטיותה.

כל טענותיה של התובעת נדחו על-ידי כבוד השופט שאול שוחט, אשר קבע בין היתר שהתובעת, הילה קטש אינה מהימנה, כי עדותה היתה פתלתלה וכי הוא לא נותן בה אמון, בעוד הנתבעים פעלו בתום לב ועדיהם, ביניהם העדים אסף אשתר שכתב חלק מהפקות "הדוד חיים" ואבי דור שביים חלק מהפקות אלו, היו מהימנים בעיניו.

 

תביעתה של התובעת נדחתה, ונפסקו כנגדה הוצאות הנתבעים וכן שכר טרחה בסך 20,000 ש"ח.

 

 

לעניין טענת התובעת בדבר פגיעה בפרטיות, קבע בית המשפט כי לא נפגעה פרטיות התובעת, וכי טענתה שהינה "ידוענית" ובעלת מוניטין דינה להידחות. בהקשר זה קיבל בית המשפט את טענת הנתבעים, וקבע כי הנתבעים לא עשו כל שימוש בפרטיה האישיים של התובעת, בשמה, בדמותה או בצילום שלה, ואף השימוש בשם "צ'ופצ'יק" לא נעשה בקשר לתובעת באופן שיוצר רושם כי בה עסקינן, וכי לא הוכח שבמועד בו עשו הנתבעים שימוש בשם זה, היה השם מזוהה עם התובעת.
מה גם, שהוכח כי הנתבעים עשו שימוש בשם "צ'ופצ'יק" בהופעות "הדוד חיים" לפני שהתובעת הופיעה תחת שם זה.

בית המשפט דחה אף את טענת התובעת להפרת סימן מסחר. כב' השופט שוחט בחן את סימנה המסחרי של התובעת לאור הפסיקה המנחה, וקבע כי סימן המסחר "צ'ופצ'יק" הינו סימן שירורותי הגובל במרקם התיאורי, שכן אין חולק כי המילה "צ'ופצ'יק" מושרשת עשרות שנים בסלנג העברי לתאר דבר מה קטן. נקבע, כי לאור השימוש שעשו הנתבעים בשם זה תמיד במסגרת שם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" הרי שהשוואת הסימן "צ'ופצ'יק" מול "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" מעלה דמיון חזותי חלקי בשם הבמה בו משתמשים הצדדים ואין מדובר בשמות זהים. משכך, ועל פי הפסיקה המנחה, יש לבחון האם שימוש הנתבעים בשם הצמד הינו שימוש מטעה, תוך שנקבע כי אין כל חשש להטעיית הציבור בין הדמות של התובעת לבין השימוש בשם הצמד "פנצ'ר וצ'ופצ'יק" כדמויות משנה במופעי "הדוד חיים".

 

אף עילת גניבת עין נדחתה. לצורך התגבשות עילה זו על התובעת היה להוכיח כי רכשה מוניטין בשם "צ'ופצ'יק" וכי קיים חשש להטעיה בשל השימוש בשם זה על ידי הנתבעים. משנקבע כי לא מתקיים כל חשש להטעייה, הרי שעילה זו נדחתה אף היא.

 

את הנתבעים ייצד עו"ד אבי מונטקיו.

 

מונטקיו ושות', עו"ד | משפט מסחרי | קניין רוחני
bottom of page