"Google books" אינו מפר זכויות יוצרים

שירות GOOGLE BOOKS הינו פרויקט של חברת GOOGLE, במסגרתו נסרקו עשרות מליוני ספרים למאגר אינטרנטי. השירות מאפשר חיפוש קטעים מתוך ספרים, לפי מילות חיפוש, אך לא מאפשר צפייה בספר מלואו, אלא רק בספרים שלגביהם אי זכויות יוצרים או שהמחברים התירו זאת. פעילות זו של GOOGLE הביאה לתביעה מצד איגוד הסופרים והמחברים בארה"ב, אשר טענו כי עצם סריקת הספרים על ידי GOOGLE, והצגת קטעים מהם ללא תמורה ולכל דורש מהווה הפרת זכות יוצרים. כן טענו הסופרים והמחברים כי החזקת מאגר הספרים עלול להביא לכך שהאקרים יפרצו למאגר ויציגו את הספרים ללא תמורה. מנגד, טענה GOOGLE שהעתקת הספרים, סריקתם ושמירתם במאגר, נופלת תחת הגדרת "שימוש הוגן" כקבוע בחוק זכויות יצרים. במסגרת ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, קבע בית המשפט הפדראלי ש

עדכונים ופרסומים

קטגוריות

ארכיון

תגיות

© Montekio & Co.     2015 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

הגנה על עיצוב | רישום מדגמים